Счетоводно обслужване

Ние предлагаме пълно счетоводно обслужване на местни компании, включително:

  • Месечно/тримесечно осчетоводяване на документация и информация, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти
  • Организиране отчитане на корпоративни данъци и ДДС
  • Комуникация и представителство пред данъчната администрация
  • Изготвяне на периодични финансови отчети за целите на управлението
  • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация

Чрез счетоводните услуги, вие ще получите:

  • улеснения в работата с местната данъчна администрация
  • бързи и ефективни решения на оперативни финансово-счетоводни казуси
  • постоянна обратна връзка за текущото финансово състояние на вашия бизнес
  • проследяване и мониторинг на ключови финансово-счетоводни индикатори за вашия бизнес
  • следене на важни промени в местното данъчно и финансово законодателство, съществени за вашия бизнес